Disclaimer en privacy

Disclaimer

Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van deze website. Hoewel bij de sa­men­stel­ling van de inhoud van deze in­ter­netsi­te de grootst mogelijke zorg­vul­dig­heid wordt betracht, bestaat de mo­ge­lijk­heid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is.

Quantico en/of Quinntra is niet aan­spra­ke­lijk voor de eventuele schade die zou kunnen voort­vloei­en uit het gebruik van gegevens uit de door Quantico en/of Quinntra gecreëerde site. Quantico en/of Quinntra wijst hierbij alle aan­spra­ke­lijk­heid af voor schade ten gevolge van het gebruik van deze gegevens of gegevens waarnaar links op deze site(s) verwijst (verwijzen). De gegevens op deze site kunnen zonder waar­schu­wing worden gewijzigd.

Quantico en/of Quinntra geeft geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van de site en is niet aan­spra­ke­lijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Iedere aan­spra­ke­lijk­heid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wordt door Quantico en/of Quinntra uit­druk­ke­lijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en on­on­der­bro­ken func­ti­o­ne­ren van de site. Ver­wij­zin­gen of ver­bin­din­gen naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van Quantico en/of Quinntra zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site.

Quantico en/of Quinntra is niet ver­ant­woor­de­lijk voor de be­schik­baar­heid van deze sites of bronnen. karenemsens.be aanvaardt geen enkele aan­spra­ke­lijk­heid met betrekking tot de inhoud, ad­ver­ten­ties, producten of andere zaken op dergelijke sites of bronnen of be­schik­baar­heid. Quantico en/of Quinntra is niet aan­spra­ke­lijk voor enige vorm van schade of verlies ver­oor­zaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke sites of bronnen.

©Copyright

Alle rechten voor­be­hou­den. Niets uit deze website (informatie, beelden, images), mag worden gekopieerd dan wel opgeslagen in een ge­ge­vens­be­stand, in enige vorm of enige wijze, hetzij elek­tro­nisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fo­to­gra­fisch of enige andere wijze.

Privacy

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 21 mei 2020 – versie 1.0.

Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze ver­ant­woor­de­lijk­heid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw ge­bruik­s­er­va­ring verbeteren. Zo snap je precies hoe wij werken.

Dit pri­va­cy­be­leid is van toepassing op de diensten van Quantico en/of Quinntra. Je dient je ervan bewust te zijn dat Quantico en/of Quinntra niet ver­ant­woor­de­lijk is voor het pri­va­cy­be­leid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het pri­va­cy­be­leid te accepteren.

Quantico en/of Quinntra res­pec­teert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de per­soon­lij­ke informatie die je ons verschaft ver­trou­we­lijk wordt behandeld.

Ons Gebruik Van Verzamelde Gegevens

Gebruik van onze diensten
Wanneer je jezelf aanmeldt voor een van onze diensten vragen we je om per­soons­ge­ge­vens te ver­strek­ken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Quantico en/of Quinntra of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere per­soon­lij­ke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie
Wanneer je een e-mail of andere berichten naar ons stuurt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar jouw per­soon­lij­ke gegevens die voor de situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te be­ant­woor­den. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Quantico en/of Quinntra of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere per­soon­lij­ke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekst­be­stand­jes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie ge­ge­ne­reer­de informatie over jouw gebruik van de website kan worden over­ge­bracht naar eigen beveiligde servers van Quantico en/of Quinntra of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de website activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website activiteit en in­ter­net­ge­bruik.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit pri­va­cy­be­leid tenzij we van tevoren jouw toe­stem­ming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de ver­trou­we­lijk­heid van jouw gegevens te res­pec­te­ren.

Veranderingen
Deze pri­va­cy­ver­kla­ring is afgestemd op het gebruik van en de mo­ge­lijk­he­den op deze site. Eventuele aan­pas­sin­gen en/of ver­an­de­rin­gen van deze site, kunnen leiden tot wij­zi­gin­gen in deze pri­va­cy­ver­kla­ring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze pri­va­cy­ver­kla­ring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mo­ge­lijk­heid tot het inzien, veranderen, of ver­wij­de­ren van alle per­soon­lij­ke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vind je de mo­ge­lijk­heid om jouw gegevens aan te passen of om je af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als je jouw gegevens aan wilt passen of zelf uit onze bestanden wilt laten halen, kun je contact met ons op nemen. Zie on­der­staan­de con­tact­ge­ge­vens.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt jouw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services – op onze en andere websites – niet correct func­ti­o­ne­ren als cookies zijn uit­ge­scha­keld in jouw browser.

Vragen en feedback
We con­tro­le­ren regelmatig of we aan dit pri­va­cy­be­leid voldoen. Als je vragen hebt over dit pri­va­cy­be­leid, kun je contact met ons opnemen.

%d bloggers liken dit: